Close
title
f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
NAKHON SI THAMMARAT HIGHWAY DISTRICT 2nd
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
 
ข่าวสารทางหลวง
title
รับการสนับสนุนน้ำดื่มจากบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด

     นายปริญญา วีระจิตต์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ได้รับมอบน้ำดื่มจากบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2567 และช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้เส้นทาง ระหว่าง วันที่ 11 - 17 เมษายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2567 โดยเจ้าหน้าที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด ได้เข้ารดน้ำขอพรผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ เนื่องในประเพณีเทศกาลวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ของไทย เพื่อแสดงออกถึงความเคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่      แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ขอขอบคุณบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด เป็นอย่างยิ่งและหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด ในโอกาสต่อไป