f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
NAKHON SI THAMMARAT HIGHWAY DISTRICT 2nd
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ตรวจรับงานสัญญาที่ ทส.12/2566 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน กุมแป - ควนหนองหงส์ ระหว่าง กม.19+750 - 21+730
ลงวันที่ 08/03/2566
เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566
นายอภิชาติ เพชรศรีจันทร์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) (ประธานตรวจรับพัสดุ) พร้อมด้วย นายวินัย กู้เมือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม (กรรมการตรวจรับพัสดุ) และนางมงคลพันธ์ แซ่หลี หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย (ผู้ควบคุมงาน) ได้ตรวจรับงานสัญญาที่ ทส.12/2566 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน กุมแป - ควนหนองหงส์ ระหว่าง กม.19+750 - 21+730

'