f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
NAKHON SI THAMMARAT HIGHWAY DISTRICT 2nd
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
สวัสดิการทุนการศึกษา 2565
ลงวันที่ 21/12/2565
วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 น.
นายอภิชาติ เพชรศรีจันทร์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ได้มอบสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิกของสหกรณ์กรมทางหลวง จำกัด ประจำปี 2565 ประกอบด้วย
- ทุนการศึกษา ประเภท ทุนเรียนดี ของสมาชิกสามัญ ก
- ทุนการศึกษา ประเภท ทุนสนับสนุนการศึกษา ของสมาชิกสามัญประเภท ข และสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราว

'